Alto de Negrelo
https://youtu.be/_XGdcMe5H7k


Alto do Guilhado
https://youtu.be/MWWrYgWn2O0


Subida Serra da Padrela
https://youtu.be/Ubno648wS6I

Subida Serra da Padrela_2
https://youtu.be/6kLfgT584DM

Subida Serra da Padrela_3
https://youtu.be/A32pDHXgNyk

Panorāmica
https://youtu.be/iH122g9fYxU

Cume da Serra da Padrela
https://youtu.be/JGg94n-I1_M

Apeadeiro de Loivos
https://youtu.be/QtkdyBVNSMo